Túi trắng sữa có vòi

  • Đơn vị tính : cái
  • KÍch thước: Size 7 x 10 cm _ 50ml
  • KÍch thước: Size 8 x 12 cm _ 100ml
  • KÍch thước: Size 9 x 15 cm _ 150ml
  • KÍch thước: Size 10 x 17 cm _ 250ml
  • KÍch thước: Size 12 x 17,5 cm _ 350ml
  • KÍch thước: Size 14 x 21 cm _ 500ml
  • KÍch thước: Size 18 x 26 cm _ 1000ml
  • KÍch thước: Size 21 x 28 cm _ 1500ml