Túi trong có vòi 100ml

  • Đơn vị tính : cái

  • KÍch thước: Size 7 x 10 cm _ 50ml

  • KÍch thước: Size 8 x 12 cm _ 100ml

  • KÍch thước: Size 9 x 15 cm _ 150ml

  • KÍch thước: Size 10 x 17 cm _ 250ml

  • KÍch thước: Size 12 x 17,5 cm _ 350ml

  • KÍch thước: Size 14 x 21 cm _ 500ml

  • KÍch thước: Size 18 x 26 cm _ 1000ml

  • KÍch thước: Size 21 x 28 cm _ 1500ml

  • KÍch thước: Size 25 x 29 cm _ 2000ml