Hộp mặt kiếng

Size và kích thước các loại hộp :

  • Q1 : 10 x 11 x 6
  • Q2:  10 x 14 x 6
  • Q3 :  7.5 x 15 x 11
  • Q4 : 12.5 x 18.8 x9.2
  • Q5 :  16.5 x 18.8 x 9.2
  • Q6 : 21x 18.8 x 9.2
  • Q8 : 21 x 28 x 9.2