Zip giấy trắng nhám có cửa sổ

Kích thước :

  • 12x20x4 cm – xấp /50 cái
  • 15x22x4 cm -xấp /50 cái
  • 17x24x4 cm – xấp /50 cái
  • 18x26x4 cm – xấp /50 cái
  • 20x30x5 cm – xấp /50 cái
  • 23x33x5 cm – xấp /50 cái
  • 25x35x5 cm – xấp /50 cái
  • 30x40x5 cm – xấp /50 cái