Túi PA

 • Đơn vị tính : kg

 • KÍch thước: Size 8 x 11

 • KÍch thước: Size 10 x 15

 • KÍch thước: Size 11 x 16

 • KÍch thước: Size 13 x 18

 • KÍch thước: Size 15 x 20

 • KÍch thước: Size 18 x 23

 • KÍch thước: Size 15 x 25

 • KÍch thước: Size 20 x 25

 • KÍch thước: Size 18 x 26

 • KÍch thước: Size 22 x 28

  KÍch thước: Size 25 x 30

 • KÍch thước: Size 28 x 32

 • KÍch thước: Size 20 x 30

 • KÍch thước: Size 22 x 32

 • KÍch thước: Size 25 x 35

 • KÍch thước: Size 30 x 40

 • KÍch thước: Size 30 x 45