Túi bạc mờ 3 biên

 • Đơn vị tính : kg
 • KÍch thước: Size 8 x 11
 • KÍch thước: Size 9 x 12
 • KÍch thước: Size 9 x 14
 • KÍch thước: Size 10 x 15
 • KÍch thước: Size 11 x 16
 • KÍch thước: Size 12 x 17
 • KÍch thước: Size 13 x 18
 • KÍch thước: Size 14 x 20
 • KÍch thước: Size 15 x 20
 • KÍch thước: Size 15 x 22
 • KÍch thước: Size 16 x 20
 • KÍch thước: Size 17 x 25
 • KÍch thước: Size 18 x 22
 • KÍch thước: Size 18 x 26
 • KÍch thước: Size 18 x 28
 • KÍch thước: Size 19.5 x 27
 • KÍch thước: Size 20 x 27.5
 • KÍch thước: Size 30 x 40
 • KÍch thước: Size 30 x 50
 • KÍch thước: Size 40 x 50
 • KÍch thước: Size 40 x 60
 • KÍch thước: Size 45 x 70
 • KÍch thước: Size 50 x 70
 • Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.