Túi bạc 3 biên

 • Đơn vị tính : kg

 • KÍch thước: Size 8 x 11

 • KÍch thước: Size 9 x 12

 • KÍch thước: Size 9 x 14

 • KÍch thước: Size 10 x 15

 • KÍch thước: Size 11 x 16

 • KÍch thước: Size 12 x 17

 • KÍch thước: Size 13 x 18

 • KÍch thước: Size 14 x 20

 • KÍch thước: Size 15 x 20

 • KÍch thước: Size 15 x 22

 • KÍch thước: Size 16 x 20

 • KÍch thước: Size 17 x 25

 • KÍch thước: Size 18 x 22

 • KÍch thước: Size 18 x 26

 • KÍch thước: Size 18 x 28

 • KÍch thước: Size 19.5 x 27

 • KÍch thước: Size 20 x 27.5

 • KÍch thước: Size 30 x 40

 • KÍch thước: Size 30 x 50

 • KÍch thước: Size 40 x 50

 • KÍch thước: Size 40 x 60

 • KÍch thước: Size 45 x 70

 • KÍch thước: Size 50 x 70

 • Khách cần tư vấn size hoặc lấy số lượng lớn, vui lòng nhắn tin cho shop.