Tag tròn trơn

Kích thước : 3 cm

Kích thước : 3,5 cm

Kích thước : 4 cm

Kích thước : 5 cm

Đơn vị tính : 100 cái/ bịch