Tag Nhúng

Kích thước : 4.5 x 8 cm

Đơn vị tính : 100 cái/ bịch