Tag 4.5 x 9.5

Kích thước : 4.5 x 9.5 cm

Đơn vị tính : 100c/ bịch