Hủ Pet nắp nhôm

  • 150 ml – phi 68 x 53mm – 240 hũ/ thùng
  • 300 ml – lục giác – 240 hũ/ thùng
  • 350 ml – phi 85 x 83mm – 210 hũ/ thùng
  • 430 ml – phi 70 x 120mm – 240 hũ/ thùng
  • 500 ml – phi 85 x 115mm – 210 hũ/ thùng
  • 800 ml – phi 90 x 150mm – 126 hũ/ thùng
  • 1000 ml – phi 90 x 180mm – 126 hũ/ thùng
  • 1200 ml – phi 90 x 211mm – 126 hũ/ thùng