Khay nhôm đựng thực phẩm

Dung tích :

 • Khay màng nhôm – kèm nắp (10×13.2.4.2cm) TE : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (12.2x15x5cm) TP : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (13.1×16.1x.5cm) SK : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (13.2×18.5x.4.2cm) SE : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (11.2.x20x.5.8cm) SH : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (16×21.7x.5.5cm) MS : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (13.6×35.5×5.6cm) EK : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (14.5x25x5.4cm) ES : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm – kèm nắp (19.3×26.1×6.5cm) EL : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm 3 ngăn – kèm nắp (23x18x4cm) EK : lốc 125 cái
 • Khay màng nhôm 4 ngăn  – kèm nắp (23x19x4cm) EX : lốc 125 cái